ForsidenSamfunn og politikk> Miljø

26 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .

 
Boligsamvirket.no Grønne Sider
Informasjon og aktualiteter om bomiljø. Miljøvennlig bygging, forvaltning og drift av boligområder.
 
Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk
Forening som mener at store rovdyrbestander er negativt for dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Med nyheter fra Norge og utlandet.
 
Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS)
En uavhengig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av store damutbygginger i den tredje verden. Nettstedet inneholder temaartikler og informasjon om forskjellige utbyggingsprosjekter.
 
Forum for lokalt miljøvern
Faglig nettverk for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte i miljøvernsektoren, i hovedsak rettet mot agenda 21. Med diskusjonsforum og pekere til relevante lover.
 
Fossilgass.no
Laget av Natur og Ungdom, og har som mål å informere om og oppfordre til å jobbe mot storstilt bruk av fossilgass i Norge. Nyheter, fakta, alternativer og leksikon.
 
Greenpeace Norden
Nyheter, pressemeldinger og aksjoner. Artikler om klima, radioaktivitet, miljøgifter, skog, hav og genmodifisering.
 
Klimavernaksjonen nordlys
Aksjon for å fremme energisparing, effektiv energibruk og frivillig reduksjon av trafikk og transport. Med bakgrunnsinformasjon, praktiske tips og status for deltagelse i aksjonen. (Deler av nettstedet er på tysk.)
 
Lokal Agenda 21
For oppfølging FNs handlingsplan for miljø og utvikling. Med nyheter, verktøy og bakgrunnsinformasjon.
 
Mandal natur og ungdom
Arbeider med miljøvern og bærekraftig utvikling. Agenda, saker, lenker og gjestebok.
 
Miljøforurensninger
folkehelseinstituttets temasider om miljøforurensninger.
 
Miljøstatus i Norge
Offentlig informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Informasjon om biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, vann, avfall, kjemikalier, klima, luft og støy, polarområdene og internasjonalt samarbeid. Nettstedet inneholder statis
 
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøfakta og informasjon om energi og klima, atomkraft og radioaktivitet, industri, mat og matvareproduksjon, avfall og transport.
 
Miljøverndepartementet: Rovviltmelding
Om dagens forvaltning av gaupe, bjørn, ulv, jerv og ørn. Følger utformingen av en ny rovviltpolitikk og oppfordrer brukerne til å si sin mening og påvirke utformingen av politikken.
 
Mørk himmel Norge
Informasjon om og bekjempelse av lysforurensing i Norge, samt diskusjonsforum for astronomi-interesserte.
 
Natur og Ungdom
Med nyheter, aktiviteter, pressemeldinger og rapporter om blant annet genteknologi, EU og WTO, og energi.
 
NOAH
Organisasjon som fremmer dyrs rettigheter. Artikler, aktiviteter, bilder og informasjon om medlemsskap.
 
Norges Naturvernforbund
Med nyheter og artikler om avfall, energi, genteknologi, samferdsel, fiskeri og jordbruk.
 
Norsk Hydrogenforum (NHF)
En organisasjon som skal fremme miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. Med informasjon om forskning, organisasjonen og aktiviteter.
 
NVE - Kraftsituasjonen i Norge
Informasjon om strømsparing, vannstanden i kraftmagasinene og om kraftsystemet i Norge.
 
Områdeutvalget på søreide
Områdeutvalget for Søreide er et overordnet organ for alle velforeningene i området. I henhold til våre vedtekter er..
 
Regnskogsfondet
Informasjon og nyheter om regnskog, biologisk mangfold, indianere, urfolk, prosjekter og kampanjer.
 
Retursamarbeidet LOOP
Informasjon om hvorfor og hvordan man kildesorterer avfall, med en søkemotor hvor man kan søke på gjenstanden som skal kastes og sted i Norge for å få veiledning om hvordan man kan håndtere avfallet.
 
Salne.net - Miljø og Klima
En kunnskapsside med en samling artikler om miljø og klima.
 
Stop Sellafield
Nyheter, diskusjonsforum og informasjon om renseanlegget for atimavfall i Sellafield. Nettstedet drives av stiftelsen Neptun.
 
Svanhovd miljøsenter
Nettsted som dekker både miljøsenteret som har oppgaver knyttet til natur-, miljø- og landbruksfaglige spørsmål i Barentsregionen, og en beredskapsenhet for Statens strålevern. Informasjon om senteret, nyhets- og bildearkiv, forskningsaktiviteter og publi
 
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
Har som formål å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet. Med formål og vedtekter.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008