ForsidenSamfunn og politikk> Lov og rett

42 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Fengselsvesenet [1]
Grunnlover [1]
Lovsamlinger [1]
Opphavsrett [1]
Organisasjoner [7]
Personvern [1]

 
AdvokatOslo.net: Advokat i Oslo
En bransjeguide over advokatfirmaer og selvstendige advokater i oslo-området. Sortert etter rettsområder.
 
Advokatbistand og gratis vurdering av trygdesaker!
Trenger du advokat? Skal du klage eller anke i en trygdesak?
 
Bergen Byfogdembete
Informasjon om namsrett, skifterett, notarius publicus, samt nyheter, tinglysing og statistikk.
 
Bevis
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
 
Borgarting lagmannsrett
Lagdømmet er inndelt i tre lagsogn - Oslo, Østfold og Buskerud. Borgarting lagmannsrett har kontor i Oslo Tinghus. Hjemmesiden vil bli brukt til generell informasjon om lagmannsrettens arbeid. Det vil også til enhver tid være oppdatert oversikt over verse
 
Brønnøy tingrett
Informasjon om domstolen og rettens personale, rettsmøter og rettsavgjørelser.
 
Clara
Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor,
 
Domsdatabasen
Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.
 
Domstolene i Norge
Med statistikk, nyheter, avgjørelser, og lenker til domstoler.
 
Eidsivating lagmannsrett
Lagdømme for Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus. Domstolen har sitt sete i Hamar. Informasjon om domstolens ansatte, embedskrets, nyheter og saksliste.
 
Eurett.no
Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.
 
Gulating lagmannsrett
Løagdømet er inndelt i to lagsokn: Hordaland og Sogn og Fjordane, og Rogaland. Våre sider vert brukte til allmenn informasjon om arbeidet til lagmannsretten. Her er og ein oppdatert oversikt over saker som er til behandling og saker som vil kome opp.
 
Horten tingrett
Informasjon om straffesaker, sivile tvistemål, skifteretten og namsretten, samt rettsmøter og åpnede konkurser. Praktisk informasjon om vigsler, tinglysing og notariebekreftelser. Rettskretsen omfatter Re og Horten kommuner i Vestfold.
 
IRI: Dokumentsamling - artikler
Rapporter skrevet på norsk innenfor forskjellige områder av jus og IT. utgitt av Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 
Juristfirmaet
Rettshjelp og juridisk rådgivning på internett. Autorisert av tilsynsrådet for advokat virksomhet. Lokalisert i Bergen.
 
Jus.no
Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk fo
 
Jushjelpa i Midt- Norge
Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
 
Juss-Buss
en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Tilbyr fri rettshjelp.
 
Jussformidlingen
En organisasjon drevet av studenter ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som yter rettshjelp innenfor de fleste fagområder.
 
Jusstorget - Lov og rett
Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
 
Jusweb.no
Jusweb.no er en nyhetstjeneste og portal for juridiske informasjon på Internett.
 
Jusweb.no
Jusweb.no er en ressursside for søking etter rettskilder på Internettet.
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
 
Konkursrådet
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
 
Kripos
Kriminalpolitisentralen er et sentralt politiorgan. Informasjon, tips, aktuell informasjon, statistikk og rapporter.
 
Lovdata.no
Lovdatas hjemmesider på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
 
Moss tingrett
Informasjon om rettsmøter. Forskjellig praktisk informasjon om straffesaker og namssaker, tinglysing, ekteskap og partnerskap, dødsfall, og rettsgebyr.
 
Norges Høyesterett
Generell informasjon, nyheter og liste over hvilke saker som er til behandling.
 
Oslo byfogdembete
Informasjon om namsrett, namsmannen og notarius publicus. Nyheter og rettskjennelser. Praktisk informasjon om borgerlig vielse og partnerskapsinngåelse.
 
Oslo skifterett og byskriverembete
I Oslo er skifteretten en selvstendig domstol. Informasjon om tinglysning, mortifikasjon, konkurser, skilsmisse og separasjon, dødsfall og arv.
 
Oslo tingrett
Informasjon om domstolen, hvilke saker som er til behandling, enkelte nye avgjørelser, stillingsutlysninger, informasjon til besøkende og dem som har ærend eller oppgaver i Oslo tingrett.
 
Paragrafen.no
Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.
 
Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
 
Politiets sikkerhetstjeneste
En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
 
Sandefjord tingrett
Detaljert informasjon om domstolen, domstolens oppgaver og soreskriverembetet. Nyheter, juridiske blanketter og stillingsutlysninger. Rettsquiz, særlig rettet mot skoleelever.
 
skade.no - Advokathjelp og gratis vurdering av sak
Trenger du advokat i sak om erstatning/forsikring i forbindelse med personskade, trafikkskade, pasientskade eller legemiddelskade?
 
Stiftelsen Lovdata
NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.
 
Tollvesenet
Her finner du informasjon om Tollvesenet. Småbåtregisteret m.m
 
Trondheim byfogdembede
Nyheter og saksliste, samt informasjon om rettens avdelinger og ansatte.
 
Trondheim politidistrikt
Nyheter, råd og vink, informasjon om stasjoner og avdelinger, og statistikk.
 
Trygdeetaten / lover og regler
Linker til lov- og forskriftstekster og rundskriv o.l. fra Rikstrygdeverket hos Lovdata
 
ØKOKRIM
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008