Forside > Hjelp > Avtale
 
Annonsere
F.A.Q.
Kikkhull
Endre
Symboler
Søkebokser
Søketips

Ved registrering
Avtalen
Produkt- og prisliste
Registrer
1. Fjalar emnekatalog
Fjalar`s emnekatalog er en tjeneste fra Sydvest Media SA som gir mulighet til å bla i katalogen og søke etter opplysninger om norske virksomheter inne en spesifikk bransje og sider inne aktuelle emner. Tjenesten leveres av
Sydvest Media SA

2. Avtalen
2.1 Kunden har rett til oppføring av og/eller presentasjon av opplysninger om Kundens virksomhet i de produktkategorier i Fjalar`s emnekatalog som kunden abonnerer på. 2.2 Vilkårene for oppføring og/eller presentasjon av opplysninger følger av denne abonnementsavtalen, kriteriene og produktlisten. 2.3 Bestilling skjer via emnekatalog`s nettsider, telefon eller samarbeidspartnere som har inngått avtale med
Sydvest Media SA om å formidle Fjalar`s emnekatalog abonnement.

3. Avtalens løpetid og oppsigelse
3.1 Avtalen gjelder i ett år fra
Sydvest Media SA mottar kundens bestilling, med mindre annet er skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

3.2 Avtalen forlenges automatisk ett år av gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen før inneværende avtaleperiode utløper.

4. Registrering av opplysninger for oppføring i Fjalar  emnekatalog  
4.1 Kjøper forplikter seg til å oppgi korrekte og komplette opplysninger om virksomheten i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for oppføring i Fjalar`s emnekatalog. Kjøper er alene ansvarlig for at opplysningene er i samsvar med lov og ikke krenker noen tredjepersons rettigheter.

4.2 Endringer i de registrerte opplysningene skal uten ugrunnet opphold meldes til Sydvest Media SA via endringsskjemaet eller via Fjalar`s emnekatalog kundeservice på e-post mail@sydvestmedia.no .

4.3 Sydvest Media SA skal registrere opplysningene innen 7 virkedager etter at Sydvest Media SA har mottatt dem.

4.4 Sydvest Media SA har intet ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte eller misvisende opplysninger som skyldes Kunden selv. Sydvest Media SA forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til Kundens oppføring i Fjalar  emnekatalog eller slette eller endre informasjon som er eller som Sydvest Media SA antar kan være rettsstridig eller som kan utsette Sydvest Media SA for kritikk.

5. Oppføring
5.1 Sydvest Media SA skal gi Kunden en bekreftelse på bestillingen og de registrerte opplysningene pr e-post eller gjennom annet egnet medium.

5.2 Kunden skal kontrollere og om nødvendig endre de registrerte opplysningene (jf punkt 4) innen 10 virkedager fra Kunden mottok bekreftelsen.

6. Årsavgift og betalingsbetingelser
6.1 For oppføringen i Fjalar`s emnekatalog skal Kunden betale til Sydvest Media SA en årsavgift i henhold til prisene som gjelder på faktureringsdagen. I tillegg kommer lovbestemt merverdiavgift. årsavgiften refunderes ikke selv om avtalen opphører i løpet av avtaleperioden.

6.2 Årsavgiften betales som et engangsbeløp på grunnlag av faktura fra Sydvest Media SA med betalingsfrist på 10 dager. Ved forsinket betaling forbeholder Sydvest Media SA seg rett til å sperre tilgangen til kundens oppføring i Fjalar emnekatalog. I tillegg påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling.

7. Fjalar her rett til å foreta endringer av tjenesten og avtalen
Sydvest Media SA forbeholder seg rett til å endre tjenesten, avtalen og de øvrige vilkvrene med rimelig varsel. Priser kan endres med virkning for neste avtaleperiode.

8. Mislighold og opphør av avtalen m.m.
Både Sydvest Media SA og Kunden har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av noen av bestemmelsen i denne avtale, med mindre feilen rettes innen rimelig frist etter at den part som er ansvarlig for feilen har eller burde ha blitt kjent med den.

9. Ansvar og skade
9.1 Sydvest Media SA er uansett uten ansvar for skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller annen teknisk omstendighet som umuliggjør eller vanskeliggjør kjøperens utnyttelse av oppføringen i Fjalar`s  emnekatalog. Partene er ikke ansvarlig for skade som følge omstendigheter utenfor vedkommendes kontroll eller vedkommendes underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke rimeligvis kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne.

10. Lovvalg, tvister
Denne avtalen er undergitt norsk rett. Tvister knyttet til avtalen skal løses ved voldgift etter bestemmelsene i tvistemålsloven kapittel 32. Voldgiftsretten skal settes i Bergen.

Start din registrering.

 

   

 
 Forsiden | Annonsere | Hjelp | Legg til en side | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | SponsorAD |Personvern | Tjenestevilkør | Webmaster?

  

 

Sett Fjalar som startside | Legg Fjalar i favoritter

Copyright  2000 - 2019